در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري سريع 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 41 Nominate ‘nɑːmə,net

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري سريع 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 41 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Nominate ‘nɑːmə,net

Name as a candidate for office; appoint to an office

به عنوان نامزد يا منصب مشخص کردن، براي پست دفتري منصوب کردن

Three times Bryant was nominated for office but he was never elected.

«برايانت» سه بار براي اين منصب نامزد شد اما هرگز انتخاب نشد.

The president nominated him for Secretary of State.

رئيس جمهور وي را براي وزارت امور خارجه نامزد کرد.

Though Danny was nominated last, he emerged as the strongest candidate.

اگرچه «دني» به عنوان آخرين نفر نامزد شد، اما به عنوان قويترين نامزد ظاهر شد.