در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 - هفته 4 Vapor ˈveɪpər

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 - هفته 4 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Vapor ˈveɪpər

“Moisture in the air that can be seen; fog; mist”

بخار هوا که می توان آن را دید، مه، غبار

Scientists have devised methods for trapping vapor in bottles so they can study its makeup.

دانشمندان برای نگه داشتن بخار داخل بطری روش هایی را طراحی کرده اند که بتوانند ساختار آن را بررسی کنند.

He has gathered data on the amount of vapor rising from the swamp.

او اطلاعاتی راجع به مقدار بخاری که از باتلاق برمی خیزد، جمع آوری کرده است.

A vapor trail is the visible stream of moisture left by the engines of a jet flying at high altitudes.

مسیر بخار عبارت است از جریان قابل رؤیتی از رطوبت که از موتورهای جتی که در ارتفاعات بالا پرواز می کنند، بر جای می ماند.