در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 لغت ضروري - هفته 40 Negative ˈneɡətɪv

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 لغت ضروري - هفته 40 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Negative ˈneɡətɪv

Saying no; minus; showing the lights and shadows reversed

گفته ي منفي، روشنايي و سايه را معکوس نشان دادن

The captain gave a negative response to the request for a leave.

کاپيتان به درخواست مرخصي پاسخ منفي داد.

Three below zero is a negative quantity.

سه درجه زير صفر يک کميت منفي است.

A negative image is used to print a positive picture.

فيلم نگاتيو براي چاپ عکس مثبت استفاده مي شود.