در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 لغت ضروري - هفته 40 Jeopardize ˈdʒepər,daɪz

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 لغت ضروري - هفته 40 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Jeopardize ˈdʒepər,daɪz

Risk; endanger

ريسک کردن، به خطر انداختن

Soldiers jeopardize their lives in war.

سربازان در جنگ جانشان را به خطر مي اندازند.

Mr. Marcos revised his opinion of police officers after two of them had jeopardized their lives to save his drowning child.

آقاي «مارکوس» بعد از اينکه دو پليس زندگي خود را براي نجات جان فرزندش که در حال غرق شدن بود به خطر انداختند، در طرز فکر خود نسبت به افسران پليس تجديد نظر کرد.

Though it jeopardized his chance for a promotion, Mr. Rafael ventured to criticize his boss.

آقاي «رافائل» جرات انتقاد از رئيس خود را داشت گرچه اين کار احتمال ارتقاء او را به خطر مي انداخت.