در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 کلمه - هفته 39 Contagious kən’teɪdʒəs

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 کلمه - هفته 39 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Contagious kən’teɪdʒəs

Spreading by contact, easily spreading from one to another

از طريق تماس منتشر ميشود، به راحتي از فردي به فردي سرايت ميکند، مسري تب مخملک واگير دار است

Scarlet fever is contagious.

تب مخملک واگير دار است.

I find that yawning is often contagious.

پي برده ام که خميازه کشيدن اغلب مسري است.

Interest in the project was contagious, and soon all opposition to it collapsed.

علاقه به اين پروژه همه گير شد، و بزودي تمام مخالفتها از بين رفت.