در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 واژه - هفته 38 Tyrant ˈtaɪrənt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 واژه - هفته 38 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Tyrant ˈtaɪrənt

Cruel or unjust ruler; cruel master; absolute ruler

حاکم ظالم يا غير منصف، ارباب ظالم، حاکم مطلق

Some tyrants of Greek cities were mild and fair rulers.

بعضي از حاکمان مستبد شهرهاي يونان، فرمانروايان ملايم و عادلي بودند.

The tyrant demanded loyalty and obedience from his subjects.

حاکم ستمگر از زيردستانش وفاداري و فرمانبرداري مطالبه مي کرد.

Though Ella was a tyrant as director of the play, the whole cast was grateful to her when the final curtain came down.

اگر چه «اِلا» به عنوان کارگردان نمايشنامه شخص ظالمي بود، اما وقتي که آخرين پرده پايين آمد، تمام بازيگران از او ممنون بودند.