در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 واژه - هفته 38 Wobble ˈwɑːbl̩

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 واژه - هفته 38 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Wobble ˈwɑːbl̩

Move unsteadily from side to side

به طور نامنظم از سويي به سويي حرکت کردن

Little Perry thrust his feet into the oversized shoes and wobbled over to the table.

«پري» کوچولو پاهايش را در کفش هاي بسيار بزرگ فرو کرد و به سمت ميز تلوتلو خورد.

A baby wobbles when it begins to walk alone.

هنگامي که نوزادي به تنهايي شروع به راه رفتن مي کند، تلوتلو مي خورد.

Lacking experience on the high wire, the clown wobbled along until he reached the safety of the platform.

از آنجايي که دلقک تجربه ي راه رفتن روي سيم هاي بلند را نداشت، تمام مسير را تلوتلو خورد تا به سکوي امن رسيد.