در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 لغت - هفته 37 Unify ˈjuːnəˌfaɪ

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 لغت - هفته 37 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Unify ˈjuːnəˌfaɪ

Unite; make or form into one

متحد کردن، يکي کردن يا يکي شدن

The novel traces the developments that unified the family.

رمان تحولاتي را دنبال مي کند که خانو‌اده را متحد کرد.

After the Civil War our country became unified more strongly.

بد از جنگ داخلي، کشورمان به شکل قوي تري متحد شد.

It takes a great deal of training to unify all these recruits into an efficient fighting machine.

متحد کردن اين همه سرباز به يک ماشين جنگي کار آمد، به آموزش زياد نياز دارد.