در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 لغت - هفته 37 Abide əˈbaɪd

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 لغت - هفته 37 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Abide əˈbaɪd

Accept and follow out; remain faithful to; dwell; endure

پذيرفتن و دنبال کردن، وفادار ماندن به، اقامت داشتن، تحمل کردن

The team decided unanimously to abide by the captain’s ruling.

اعضاء تيم، متفق القول به اين نتيجه رسيدند که به راي کاپيتان وفادار بمانند.

Senator Ervin abided by his promise not to allow demonstrations in the committee room.

سناتور «اِروين» به قول خود مبني بر اين که اجازه ندهد تظاهرات در اتاق کميته برگزار شود، پايبند ماند.

My mother cannot abide dirt and vermin.

مادرم نمي تواند کثيفي و حيوانات موذي را تحمل کند.