در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 لغت - هفته 37 Surplus ˈsɜːrpləs

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 لغت - هفته 37 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Surplus ˈsɜːrpləs

Amount over and above what is needed; excess, extra

مقداري بيشتر و فراتر از آنچه که مورد نياز است، مازاد، اضافي

The bank keeps a large surplus of money in reserve.

بانک مقدار زيادي از پول مازاد را به عنوان ذخيره نگه مي دارد.

Surplus wheat, cotton, and soybeans are shipped abroad.

مازاد گندم، پنبه، و سويا به خارج فرستاده مي شود.

No mortal ever considers that he has a surplus of good things.

هيچ انساني هرگز فکر نمي کند که مازادي از چيزهاي خوب دارد.