در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 - هفته 36 Illegal ˌɪˈliːɡl̩

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 - هفته 36 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Illegal ˌɪˈliːɡl̩

Not lawful; against the law

غيرقانوني، خلاف قانون

It is illegal to reveal the names of juvenile delinquents.

افشاء کردن اسامي بزهکاران نوجوان غيرقانوني است.

Bigamy is illegal in the United States.

دو همسري در آمريکا غيرقانوني است.

Mr. Worthingtons illegal stock manipulates led to his jail sentence.

دستبردهاي غير قانوني آقاي «ورسينگتون» منجر به حکم زنداني او شد.