در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 - هفته 36 Harmony ˈhɑːrməni

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 - هفته 36 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Harmony ˈhɑːrməni

Situation of getting on well together or going well together; sweet or musical sound

هماهنگي، صداي موزون و شيرين

We hoped the incident would not disrupt the harmony that existed between the brothers.

اميدوار بوديم که اين واقعه هماهنگي را که بين دو برادر وجود داشت از بين نبرد.

I am sympathetic to Warren because his plans are in harmony with mine.

من با «وارن» موافقم زيرا طرح هايش با طرح هاي من هماهنگي دارند.

We responded to the harmony of the song by humming along.

ما زير لبي با آهنگ ترانه همراهي مي کرديم.