در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 واژه ضروري - هفته 34 Sensitive ˈsensətɪv

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 واژه ضروري - هفته 34 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Sensitive ˈsensətɪv

Receiving impressions readily; easily affected or influenced; easily hurt or offended

به راحتي برداشت ها را دريافت مي کند، به راحتي تحت تأثير قرار مي گيرد، به راحتي آسيب مي بيند يا ناراحت مي شود، حساس

The eye is sensitive to light.

چشم به نور حساس است.

From the experiment we may conclude that mercury in a thermometer is sensitive to changes in temperature.

از آزمايش نتيجه مي گيريم که جيوه ي داخل دماسنج، نسبت به تغييرات دمايي حساس است.

James is sensitive about his wretched handwriting.

«جيمز» نسبت به دست خط بد خود حساس است.