در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 واژه ضروري - هفته 34 Precede prəsiːd

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 واژه ضروري - هفته 34 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Precede prəsiːd

Go before; come before; be higher in rank or importance

به کار رفتن پيش از، آمدن پيش از، از نظر اهميت يا رتبه بالاتر بودن

Lyndon Johnson preceded Richard Nixon as president.

«ليندون جانسون» در مقام رياست جمهوري قبل از «ريچارد نيکسون» قرار داشت.

In a gallant gesture, Ronnie allowed Amanda’s name to precede his in the program listing.

«روني» با حالت دليرانه اي که به خود گرفته بود، اجازه داد تا در فهرست برنامه، اسم «اماندا» قبل از اسم او قرارگيرد.

A prominent speaker preceded the ceremony of the granting of the diplomas.

سخنران برجسته اي پيش از مراسم اعطاء مدارک تحصيلي، نطقي ايراد کرد.