در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 واژه ضروري - هفته 34 Candidate ˈkændədet

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 واژه ضروري - هفته 34 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Candidate ˈkændədet

Person who is proposed for some office or honor

با شخصي که براي قصدي يا افتخاري پيشنهاد مي شود، نامزد

We can have a maximum of four candidates for the office of president.

مي توانيم حداکثر چهار نامزد براي تصدي رياست جمهوري داشته باشيم.

Each candidate for mayor seemed confident he would be victorious.

هر يک از نامزدهاي پست شهرداري مطمئن به نظر مي رسيدند که پيروز هستند.

The candidate took every precaution to avoid mentioning his opponent by name.

نامزد انتخاباتي خيلي احتياط کرد تا از ذکر نام رقيبش اجتناب کند.