در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 کلمه انگليسي - هفته 3 Persuadepərˈsweɪd

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 کلمه انگليسي - هفته 3 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Persuadepərˈsweɪd

Win over to do or believe; make willing

متقاعد کردن، راضی کردن

Can you persuade him to give up his bachelor days and get married ?

آیا می توانی او را راضی کنی که دوران مجردی اش را رها کند و ازدواج نماید؟

No one could persuade the captain to leave the sinking ship.

هیچ کس نتوانست ناخدا را متقاعد کند تا کشتی در حال غرق شدن را ترک کند.

Beth’s shriek persuaded Jesse that she was in real danger.

فریاد «بت»، جسی را متقاعد کرد که او در معرض خطر واقعی است.