در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 33 Shrill ˈʃrɪl

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 33 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Shrill ˈʃrɪl

Having a high pitch; high and sharp in sound; piercing

داراي صداي بلند، از نظر صدا بلند و شديد، گوش خراش

Despite their small size, crickets make very shrill noises.

جيرجيرک ها با وجود جثه ي کوچکشان سروصداي دل خراشي توليد مي کنند.

The shrill whistle of the policeman was warning enough for the fugitive to stop in his tracks.

سوت گوش خراش پليس به اندازه کافي هشدارآميز بود که فرد متواري سرجايش ايستاد.

A shrill torrent of insults poured from the mouth of the shrieking woman.

از دهان زني که جيغ مي کشيد، سيلي از اهانت بيرون ريخت.