در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 لغت ضروري - هفته 32 Loyalty ˌlɔɪəlti

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 لغت ضروري - هفته 32 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Loyalty ˌlɔɪəlti

Faithfulness to a person, government, idea, custom, or the like

وفاداري به يک شخص، دولت، انديشه، رسم و غيره

The monarch referred to his knights loyalty with pride.

پادشاه با افتخار به وفاداري شواليه هايش اشاره نمود.

Nothing is so important to transmit to the youth as the sacredness of loyalty to one’s country.

هيچ چيز به اندازه ي انتقال قداست وفاداري به کشور خود به جوانان مهم نيست.

Out of a sense of loyalty to his friends, Michael was willing to suffer torments, and he therefore refused to identify his colleagues in the plot. glimpse into the brightly colored room attracted the children’s attention.

«مايکل» از روي حس وفاداري به دوستانش، مايل بود که شکجه را تحمل کند و از اين رو در شناسايي همکارانش در توطئه امتناع ورزيد.