در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 لغت ضروري - هفته 32 Provide prə’vaɪd

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 لغت ضروري - هفته 32 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Provide prə’vaɪd

to supply; to state as a condition; to prepare for or against some situation

تامين کردن، به عنوان شرط بيان کودن، در برابر وضعيتي يا براي وضعيتي آماده شدن

How can we provide job opportunities for all our graduates?

چگونه مي توانيم براي تمام فارغ التحصيلانمان فرصت هاي شغلي را فراهم کنيم؟

Hal said he would bring the ball provided he would be allowed to pitch

«هال» گفت توپ را مي آورد مشروط بر اينکه به او اجازه ي پرتاب داده شود.

The government is obligated, among other things, to provide for the common welfare and secure the blessings of peace for all citizens.

دولت موظف است تا علاوه بر موارد ديگر براي عوام الناس رفاه فراهم آورد و موهبات آرامش را براي تمام شهروندان تامين کند.