در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 لغت ضروري - هفته 32 Mythology mə’θɑːlədʒi

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 لغت ضروري - هفته 32 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Mythology mə’θɑːlədʒi

Legends or stories that usually attempt to explain something in nature

افسانه ها يا داستان هايي که معمولاً تلاش مي کنند چيزي را در طبيعت نشان دهند، اساطير

The story of Proserpina and Ceres explaining the seasons is typical of Greek mythology.

داستان «پروسرپينا» و«سريز» که فصول را توضيح مي دهد نمونه اي از يک اسطوره ي يوناني است.

From a study of mythology we can conclude that the ancients were concerned with the wonders of nature.

از مطالعه ي اسطوره ها مي توانيم نتيجه بگيريم که قدما به عجايب طبيعت علاقمند بودند.

Ancient mythology survives to this day in popular expressions such as Herculean task or Apollo Project.

اسطوره هاي قديمي تا به امروز در اصطلاحات معروفي همچون «وظيفه ي هرکولي و پروژه آپولو» بر جاي مانده اند.