در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 کلمه - هفته 31 Depict dəˈpɪkt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 کلمه - هفته 31 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Depict dəˈpɪkt

Represent by drawing or painting; describe

با ترسيم يا نقاشي نشان دادن، توصيف کردن

The artist and the author both tried to depict the sunsets beauty.

هنرمند و نويسنده هر دو سعي کردند زيبايي غروب را به تصوير بکشند.

Mr. Salinger depicted the juvenile character with great accuracy.

آقاي «سالينگر» شخصيت نوجوان را با دقت زياد به تصوير کشيد.

The extent of the disaster can scarcely be depicted in words.

به سختي مي توان ميزان فاجعه را با حرف مجسم کرد.