در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 واژه - هفته 30 Verse ˈvɜːrs

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 واژه - هفته 30 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Verse ˈvɜːrs

A short division of a chapter in the Bible; a single line or a group of lines of poetry

بخش کوتاهي از فصلي در انجيل، يک سطر يا چند سطر شعر

The verse from the Bible that my father quoted most frequently was, ‘Love thy neighbor as thyself.’

آيه اي که اغلب پدرم از کتاب مقدس نقل مي کرد اين بود “همسايه ات را مثل خودت دوست بدار”

Several verses of a religious nature were contained in the document.

چند بيت شعر با ماهيت مذهبي در آن سند وجود داشت.

Though it is not always easy to comprehend, Shakespeare’s verse has merit that is worth the toil.

با اينکه فهم اشعار شکسپير هميشه ساده نيست، ولي اين خوبي را دارد که به زحمتش مي ارزد.