در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 واژه - هفته 30 Appoint ə,pɔɪnt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 واژه - هفته 30 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Appoint ə,pɔɪnt

Decide on; set a time or place; choose for a position; equip or furnish

انتخاب کردن، زمان يا مکاني را مشخص کردن، براي مقامي انتخاب کردن، مجهز يا مبلمان کردن

The library was appointed as the best place for the urgent meeting.

کتابخانه به عنوان بهترين مکان براي جلسه ي اضطراري تعيين شد.

Though Mr. Thompson was appointed to a high position, he did not neglect his old friends.

با اينکه آقاي «تامپسون» براي موقعيت مهمي منصوب شد، اما دوستان قديمي اش را ناديده نگرفت.

The occupant of the well-appointed guest room considered himself quite fortunate.

ساکن مهمانخانه مجهز، خودش را کاملاً خوشبخت قلمداد مي کرد.