در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 واژه - هفته 30 Mortal ˈmɔːrtl̩

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 واژه - هفته 30 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Mortal ˈmɔːrtl̩

Sure to die sometime; pertaining to man; deadly; pertaining to or causing death

قطعاً زماني از بين مي رود، مربوط به انسان، کشنده، مربوط به مرگ يا باعث مرگ مي شود

We must live with the knowledge that all living creatures are mortal.

بايد با اين آگاهي زندگي کنيم که همه ي موجودات زنده فاني هستند.

His rash venture brought him to a mortal illness.

ماجراجوئي نسنجيده اش او را در معرض بيماري مهلکي قرار داد.

The two monarchs were mortal enemies.

دو پادشاه دشمن خوني هم بودند.