در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 لغت - هفته 29 Repetition ˌrepəˈtɪʃn̩

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 لغت - هفته 29 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Repetition ˌrepəˈtɪʃn̩

Act of doing or saying again

عمل دوباره گفتن يا دوباره انجام دادن

The repetition of new words in this book will help you to learn them.

تکرار کلمات جدید در این کتاب به تو در یادگیری آنها کمک می کند.

Any repetition of such unruly behavior will be punished.

هرگونه تکرار چنين رفتار سرکشانه اي منجر به کيفر مي شود.

After a repetition of his costly mistake, Jerry was fired from his job.

«جري» بعد از تکرار اشتباه پرهزينه اش، از کارش اخراج شد.