در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 لغت - هفته 29 Exempt ɪg’zempt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 لغت - هفته 29 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Exempt ɪg’zempt

Make free from; freed from

معاف یا آزاد کردن از، مستثنی از

Our school exempts bright pupils from final exams.

مدرسه ی ما دانش آموزان با هوش را از امتحانات نهائی معاف می کند.

School property is exempt from most taxes.

اموال مدرسه از بیشتر مالیات ها معاف است.

Juvenile offenders are not exempt from punishment.

متخلفین نوجوان از مجازات معاف نیستند.