در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 لغت - هفته 29 Daze ˈdeɪz

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 لغت - هفته 29 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Daze ˈdeɪz

Confuse

گيج کردن

The severity of the blow dazed the fighter and led to his defeat.

شدت ضربه حريف را گيج کرد و منجر به شکست او شد.

When he ventured out of the house at night, the child was dazed by the noise and the lights.

وقتي که بچه جرات کرد که شب از خانه بيرون رود از سر و صدا و چراغ ها گيج شده بود.

Dazed by the flashlight, Maria blundered down the steps.

«ماريا» که از نور چراغ قوه گيج شده بود، تلوتلو خوران از پله پايين آمد.