در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 لغت - هفته 29 Blunder ˈbləndər

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 لغت - هفته 29 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Blunder ˈbləndər

Stupid mistake; to make a stupid mistake; stumble; say clumsily

اشتباه احمقانه، مرتکب اشتباه احمقانه اي شدن، تلوتلو خوردن، با دستپاچگي گفتن

The exhausted boy blundered through the woods.

پسرک خسته در جنگل تلوتلو مي خورد.

Bert’s awkward apology could not make up for his serious blunder.

عذر خواهي ناجور«برت» نتوانست اشتباه جدي اش را جبران کند.

The general’s blunder forced his army to a rapid retreat.

اشتباه «ژنرال» سپاهش را مجبور به عقب نشيني سريع کرد.