در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 - هفته 28 Censor ˈsensər

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 - هفته 28 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Censor ˈsensər

To change inappropriate contents and make them acceptable to national or local society

شخصي يا نهادي که در راستاي منافع ملي يا محلي ، محتواي نامناسب را شناسايي کرده و تغيير ميدهد

Some governments, national and local, censor movies.

بعضي از دولت ها، ملي يا محلي، فيلم ها را سانسور مي کنند.

The censor felt that fiction as well as other books should receive the stamp of approval before they were put on sale.

سانسورچي احساس مي کرد که آثار داستاني و نيز کتاب هاي ديگر قبل از اينکه در معرض فروش قرارگيرند، بايد مهر تأييد دريافت کنند.

Any mention of the former prime minister was outlawed by the censor.

مأمور سانسور هر اشاره ا ي به نخست وزير قبلي را غيرقانوني اعلام کرد.