در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 - هفته 28 Disclose dɪsˈkloʊz

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 - هفته 28 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Disclose dɪsˈkloʊz

Uncover; make known

فاش کردن، آشکار ساختن

The lifting of the curtain disclosed a beautiful winter scene.

بالارفتن پرده منظره زمستاني زيبايي را آشکار کرد.

This letter discloses the source of his fortune.

اين نامه منبع ثروتش را آشکار مي سازد

Samson, reclining in the arms of Delilah, disclosed that the secret of his strength was in his long hair

«سامسون» که روي بازوهاي «دليله» تکيه داده بود آشکار ساخت که راز نيرويش در موهاي بلندش است.