در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 کلمه انگليسي - هفته 27 Feeble ˈfiːbl̩

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 کلمه انگليسي - هفته 27 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Feeble ˈfiːbl̩

Weak

ضعيف

We heard a feeble cry from the exhausted child.

صداي گريه ضعيفي را از کودک خسته شنيديم.

The guide made a feeble attempt to explain why he had taken the wrong turn.

راهنما با تلاش ضعيفي توضيح داد که چرا پيچ اشتباهي را دنبال کرده بود.

The feeble old man collapsed on the sidewalk.

پيرمرد ناتوان در پياده رو بر زمين خورد.