در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 واژه ضروري - هفته 26 Respond rə’spɑːnd

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 واژه ضروري - هفته 26 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Respond rə’spɑːnd

Answer; react

پاسخ دادن، واکنش نشان دادن

Greg responded quickly to the question.

«گورگ» به سرعت به سوال پاسخ داد.

My dog responds to every command I give him.

سگ من به هر فرمانی که به او می دهم، واکنش نشان می دهد.

Mrs. Cole responded to the medicine so well that she was better in two days.

خانم «کول» آنقدر خوب در برابر داروها واکنش نشان داد که طی دو روز حالش بهتر شد.