در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 واژه ضروري - هفته 26 Betray bə’treɪ

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 واژه ضروري - هفته 26 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Betray bə’treɪ

Give away to the enemy; be unfaithful; mislead; show

لو دادن، بی وفا بودن، گمراه کردن، نشان دادن

Nick’s awkward motions betrayed his nervousness.

حرکات دست و پاچلفتی «نیک» آشفتگی اش را نشان می داد.

Without realizing what he was doing, the talkative soldier betrayed his unit’s plans.

سرباز پرحرف بدون اینکه بفهمد چه می کند، نقشه های یگانش را لو داد.

The child’s eyes betrayed his fear of the fierce dog.

چشمان کودک، ترس او را از سگ وحشی نشان داد.