در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 واژه ضروري - هفته 26 Awkward ‘ɑːkwərd’

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 واژه ضروري - هفته 26 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Awkward ‘ɑːkwərd’

Clumsy; not well-suited to use; not easily managed; embarrassing

دست و پا چلفتی، ثقیل، نامناسب، شرم آور

Sally is very awkward in speaking to the class but quite relaxed with her own group of friends.

«سالی» هنگام صحبت با افراد کلاس بسیار دست و پا چلفتی است ولی در جمع دوستان خودش بسیار راحت است.

The handle of this bulky suitcase has an awkward shape.

دسته ی این چمدان بزرگ شکل نامناسبی دارد.

Slow down because this is an awkward corner to turn.

از سرعت خود بکاهید زیرا این گوشه برای پیچیدن ناجور است.