در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 25 Abroad ə’brɔːd

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 25 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Abroad ə’brɔːd

Outside ones country; going around; far and wide

خارج از وطن، به خارج، فراگیر، گسترده

More people are going abroad for vacations.

افراد بیشتری برای تعطیلات به خارج از کشور می روند.

Is there any truth to the rumor abroad that school will be open all summer?

آیا شایعه ای که در مورد باز بودن مدرسه در تمام تابستان پخش شده است، حقیقت دارد؟

The news of the presidents illness spread abroad.

خبر بیماری رئیس جمهور در همه جا پخش شد.