در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 لغت ضروري - هفته 24 Authority ə’θɔːrəti

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 لغت ضروري - هفته 24 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Authority ə’θɔːrəti

The right to command or enforce obedience; power delegated to another; an author or volume that may be appealed to in support of an action or belief.

حق تحکم یا اعمال اطاعت، قدرتی که به دیگری واگذار می شود، اقتدار

No one should have the authority to dictate our career choice.

هیچ کس حق ندارد که انتخاب شغل را به ما تحمیل کند.

Today a monarch does not have the authority he once enjoyed.

امروزه یک پادشاه، اقتداری را که زمانی از آن برخوردار بود، ندارد.

The Supreme Court is entrusted with the authority to interpret our constitution.

مسئولیت تفسیر قانون اساسی ما، به عهده ی دادگاه دیوان عالی است.