در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 واژه ضروري - هفته 2 Numb ˈnəm

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 واژه ضروري - هفته 2 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Numb ˈnəm

Without the power of feeling; deadened

بدون قدرت احساس، کرخت

My fingers quickly became numb in the frigid room.

انگشتانم در اتاق خیلی سرد به سرعت بی حس شدند.

A numb feeling came over Mr.Massey as he read the telegram.

وقتی که آقای «ماسی» تلگراف را خواند، بی حسی بر او فائق شد.

When the nurse stuck a pin in my numb leg,I felt nothing.

زمانی که پرستار سنجاقی را در پای بی حس من فرو کرد، هیچ چیز احساس نکردم.