در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 لغت ضروري - هفته 24 Sneer ˈsnɪr

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 لغت ضروري - هفته 24 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Sneer ˈsnɪr

Show scorn or contempt by looks or words; a scornful look or remark

با نگاه یا حرف تمسخر و تحقیر نشان دادن، نگاه یا حرف تمسخر آمیز

The journalists were cautious about sneering at the secretary of defense.

روزنامه نگاران مواظب بودند که وزیر دفاع را مسخره نکنند.

“Wipe that sneer off your face!” the dean told the delinquent.

سرکشیش به مجرم گفت: آن نگاه تحقیر آمیز را از چهره ات پاک کن.

When offered a dime as a tip, the taxi driver sneered at his rider.

وقتی به راننده تاکسی یک سکه ده سنتی به عنوان انعام تعارف شد، راننده نگاه تحقیر آمیزی به مسافر کرد.