در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 لغت ضروري - هفته 24 Detest dəˈtest

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 لغت ضروري - هفته 24 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Detest dəˈtest

Dislike very much; hate

متنفر بودن از، تنفر داشتن از

The word detests people who aren’t valiant.

دنیا از انسان هایی که شجاع نیستند، متنفر است.

Wally was certain that his girlfriend’s parents would detest him because he had been a delinquent.

«والی» مطمئن بود که والدین دوست دخترش از او متنفرند، چون او یک بزهکار بود.

I detest Chinese food but I won’t deprive you of the chance to eat it.

من از غذای چینی متنفرم ولی شما را از شانس خوردنش محروم نمی کنم.