در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 لغت ضروري - هفته 24 Fierce ˈfɪrs

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 لغت ضروري - هفته 24 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Fierce ˈfɪrs

Savage; wild

وحشی، خشن

Barry was so fiercely angry that he thrust his hand through the glass.

شدت عصبانیت «باری» بقدری بود که دستش را در شیشه کوبید.

One must take appropriate precautions when approaching fierce dogs.

شخص هنگام نزدیک شدن به سگ های خشن باید اقدامات احتیاطی مناسبی را بکار گیرد.

He took one look at his fierce opponent and ran.

او به رقیب عصبانی اش نگاهی انداخت و دوید.