در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 واژه - هفته 22 Deprive dəˈpraɪv

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 واژه - هفته 22 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Deprive dəˈpraɪv

Take away from by force

به زور گرفتن، محروم کردن

The poor man was deprived of a variety of things that money could buy.

مرد فقیر از چیزهای مختلفی که با پول می توانست بخرد، محروم بود.

We were deprived of a good harvest because of the lack of rain.

ما به علت کمبود بارندگی از یک برداشت خوب محروم شدیم.

Living in a rural area, Betsy was deprived of concerts and plays.

چون «بتسی» در منطقه ای روستایی زندگی می کرد، از دیدن کنسرت و نمایش محروم بود.