در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 واژه - هفته 22 Delinquent dəˈlɪŋkwənt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 واژه - هفته 22 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Delinquent dəˈlɪŋkwənt

An offender ; behind time

متخطی، جناینکار، بزهکار

The youthful delinquent tried to avoid going to jail.

بزهکار جوان سعی می کرد از رفتن به زندان دوری کند.

All delinquents are banned from the student council at school.

همه بزهکاران از عضویت در شورای دانش آموزی مدرسه منع شدند.

If you are delinquent in paying your dues, you will be dropped from membership in the club.

اگر در پرداخت حق عضویت دارای تاخیر باشید، از عضویت در باشگاه حذف می شوید.