در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 لغت - هفته 21 Relieve rəˈliːv

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 لغت - هفته 21 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Relieve rəˈliːv

Make less; make easier; reduce the pain of; replace; release; free

کاستن، تسکین دادن، جایگزین کردن، آسوده و رها کردن، آزاد کردن

The pills relieved the pain from the wound i received in the conflict.

قرص ها درد ناشی از جراحتی را که در درگیری نصیبم شده بود، تسکین دادند.

A majority of the population wanted to relieve the mayor of his duty.

اکثریت مردم می خواستند شهردار را از سمت خود برکنار کنند.

The peace agreement relieved us of the threat of an attack.

قرارداد صلح، ما را از تهدید حمله، آسوده خاطر کرد.