در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 لغت - هفته 21 Transmit trænzˈmɪt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 لغت - هفته 21 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Transmit trænzˈmɪt

Send over; pass on; pass along; let through

فرستادن، انتقال دادن، عبور دادن

Garcia’s message was transmitted to the appropriate people.

پیام «گارسیا» به افراد مربوط ارسال شد.

Scientists can now transmit messages from space vessels to earth.

اکنون دانشمندان می توانند پیام های سفینه های فضائی را به زمین ارسال کنند.

Our local radio station does not transmit broadcasts after midnight.

ایستگاه رادیو محلی ما پس از نیمه شب برنامه ای پخش نمی کند.