در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 لغت - هفته 21 Merit ˈmerət

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 لغت - هفته 21 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Merit ˈmerət

Goodness; worth; value

خوبی، ارزش

There is little merit in lying to those you love.

خوبیت ندارد به کسانی که دوستشان دارید دروغ بگویید.

My brother was promoted because of merit, not because of friendship.

برادرم بخاطر شایستگی ترفیع گرفت نه بخاطر رفاقت.

I can’t see any merit in your proposal.

من در پیشنهاد شما هیچ نکته ی مثبت و خوبی نمیبینم.