در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 لغت - هفته 21 Detour ˌdɪˈtʊr

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 لغت - هفته 21 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Detour ˌdɪˈtʊr

A roundabout way

یک مسیر انحرافی

Pop was uneasy about taking the detour in the strange town.

«پاپ» درباره عبور از جاده فرعی در این شهر غریب نگران بود.

In order to evade city traffic, Anthony took a detour.

«آنتونی» برای فرار از ترافیک شهر، از جاده فرعی رفت.

The detour took us ten miles off our course.

جاده فرعی، مسیر ما را ده مایل کوتاه تر کرد.