در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 لغت - هفته 21 Dilemma dəˈlemə

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 لغت - هفته 21 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Dilemma dəˈlemə

Situation requiring a choice between two evils; a difficult choice

موقعیتی که نیازمند انتخاب بین دو چیز بد است، یک انتخاب دشوار

It is sensible not to panic in the face of a dilemma.

عاقلانه این است که در رویارویی با یک معضل نترسیم.

Lottie faced the dilemma of whether to approve of the operation or not.

«لتی» بر سر دو راهی قبول یا عدم قبول عمل جراحی قرار گرفت.

In the ‘Lady or the Tiger,’ the hero had the dilemma of which door to open.

در داستان «بانو یا ببر» قهرمان داستان در این مخمصه بود که کدام در را باز کند.