در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 لغت - هفته 21 Verify ˈverəˌfaɪ

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 لغت - هفته 21 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Verify ˈverəˌfaɪ

Prove to be true; confirm

اثبات اینکه چیزی درست است، تأیید کردن

A ‘yes man’ is an employee who will verify everything the boss says.

یک فرد «بله قربان گو» کارمندی است که هرچه رئیس می گوید تصدیق می کند.

I was there as a witness to verify the charges against the bus driver.

من به عنوان شاهد برای تأیید اتهامات علیه راننده اتوبوس، آنجا بودم.

The data I turned in were verified by the clerks in our office.

اطلاعاتی را که ارائه دادم توسط کارمندان اداره تأیید شد.