در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 لغت - هفته 21 Confirm kənˈfɜːrm

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 لغت - هفته 21 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Confirm kənˈfɜːrm

Prove to be true or correct; make certain

اثبات اینکه چیزی درست یا صحیح است، اطمینان دادن

The way Victor talked back to his mother confirmed that he was defiant.

آنطور که «ویکتور» جواب مادرش را می داد، تأیید می کرد که او آدم سرکشی است.

A probe of the criminal’s background confirmed that he had been in jail numerous times.

بررسی پیشینه ی مجرم نشان می داد که دفعات متعددی در زندان بوده است.

Years of research confirmed the theory that smoking is harmful.

سال ها تحقیق این نظریه را تأیید کرد که سیگار کشیدن مضر است.