در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 لغت - هفته 21 Collide kəˈlaɪd

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 لغت - هفته 21 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Collide kəˈlaɪd

Come together with force

با نیرو به هم خوردن

When the two autos collided, the people in the fragile smaller car perished.

وقتی آن دو اتومبیل بهم خوردند، سرنشینان اتومبیل ظریف و کوچکتر جان باختند.

Committees are exploring ways of keeping cars from colliding.

گروه هایی در حال بررسی شیوه های جلوگیری از تصادف خودروها هستند.

In my estimate the two bicycles collided at five o’clock.

با ارزیابی من آن دو دوچرخه ساعت پنج با هم تصادف کردند.